គូសុីសាច់ហុតឈាមមកទៀតហើយ, តាញ់ មករា Vs លីង លំ 19/10/19, CNCTV , Kun Khmer Super Fights

ជួយចុច Subscribe Kun Khmer Martial Arts ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗក្រោយទៀត ! Please subscribe for more videos ! click here: https://www.youtube.com/watch?v=3DY5W9BkyTQ&t=10s