ខ្ញុំជាស្ត្រីមេម៉ាយ រៀបការជាមួយអ្នករើសអេតចាយពោះម៉ាយម្នាក់ បានកន្លះឆ្នាំស្វាមីខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់មានផ្ទ

ខ្ញុំជាស្ត្រីមេម៉ាយ រៀបការជាមួយអ្នករើសអេតចាយពោះម៉ាយម្នាក់ បានកន្លះឆ្នាំស្វាមីខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់មានផ្ទះធំមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុង កាលពីមុនគាត់ជា...