ប្រសាសន៍ជនរងគ្រោះ ជុំ ម៉ី អតីតអ្នកជាប់ឃុំនៅមន្ទីរស ២១ ហៅ គុកទួលស្លែង

ប្រសាសន៍ជនរងគ្រោះ ជុំ ម៉ី អតីតអ្នកជាប់ឃុំនៅមន្ទីរស-២១ ហៅ គុកទួលស្លែង ស្ដីពី៖ ទុក្ខវេទនានៅមន្ទីរស-២១ ឬ គុកទួលស្លែង