ចប់បាត់ៗ! ចំាមើល ហ៊ុន សែន ហ៊ានបាញ់ទេបើលោក សម រង្សី ចូល, Sorn Dara,Khmer Talk Show,Tonle Sap News

ចប់បាត់ៗ! ចំាមើល ហ៊ុន សែន ហ៊ានបាញ់ទេបើលោក សម រង្សី ចូល, Sorn Dara,Khmer Talk Show,Tonle Sap News សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានៀល Tonle Sap News មានព័ត៌មានថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ ព័ត៌មានសង្គម នយោបាយ និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ! .................................. សូមចុច Subscribe Tonle Sap News:https://goo.gl/GbtuV1 សូមអរគុណ!