पहिला नौमतीमा गाउने धनकुमारीको शक्तिशाली जीवन गवाही- My Testimony || Dhan Kumari Pun ||

येशूले चुने पछि असम्भव पनि सम्भव jeromesonofjesus@gmail.com +9779826189575