27.5 Hajar Dhur| 5 Lakh 50 Hajar Katha| 9 katha| Sasto| Below Market Price| Cheapest| Land For Sale