ព័ត៌មានថ្ងៃនេះ ! ពិតជាពិសេសអស្ចារ្យ មហាចលនាដ៏ធំបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកមិញ.....

ព័ត៌មានថ្ងៃនេះ ! ពិតជាពិសេសអស្ចារ្យ មហាចលនាដ៏ធំបានធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកមិញ.....