ខ្លាំងមែនៗ! ភាពកំសោយរបស់ថ្នាក់នាំរបស់ក្រុមCPPព្រោះ, មុនិរិទ្ធិវង្ស, Khmer Talk Show,Tonle Sap News

ខ្លាំងមែនៗ! ភាពកំសោយរបស់ថ្នាក់នាំរបស់ក្រុមCPPព្រោះ, មុនិរិទ្ធិវង្ស, Khmer Talk Show,Tonle Sap News សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានៀល Tonle Sap News មានព័ត៌មានថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ ព័ត៌មានសង្គម នយោបាយ និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ! .................................. សូមចុច Subscribe Tonle Sap News:https://goo.gl/GbtuV1 សូមអរគុណ!