ជុំក្រឡង់ឫស្សី

ជុំក្រឡង់ឫស្សី ជាវត្ថុស័ក្កសិទ្ធិខ្មែរប្រើបាន100គុណ