Anako 10 hajar Dhur ko 10 hajar kathako 2Lakh Ma Jagga Bikrima @Prem Mahat Ghar Jagga Nepal Nijgad