លោកតាភិរម្យ ប្រាជ្ញ ឈួន ចាប៉ីរឿង ពុទ្ឋប្រវត្តិ | Prach chhoun Puth Porvat | History of Buddha.

លោកតាភិរម្យ ប្រាជ្ញ ឈួណ ចាប៉ីរឿង ពុទ្ឋប្រវត្តិ | Prach chhoun Puth Porvat | khmer japey Budda history | History of Buddha. Others, លោកតាភិរម្យ ប្រាជ្ញ ឈួន បណ្ដាំក្រមង៉ុយ: https://www.youtube.com/watch?v=HPRNqDeuZ-Q ព្រះធម៌ទេសនា ព្រះគុណម៉ែ: https://www.youtube.com/watch?v=BJjszXKBmOQ ប្រវត្តិទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម: https://www.youtube.com/watch?v=abBi7-5COO8 បទចំរៀងអត្ថាធិប្បាយ: https://www.youtube.com/watch?v=5l8G185vfyk ល្ខោននិយាយរឿង សុផាត: https://www.youtube.com/watch?v=CKEQwVt-358 ព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់: https://www.youtube.com/watch?v=7nxAxHRLwRg