មិនគួរឲ្យជឿរ! អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនលើសលុបនៃស្លឹកស្វាយ | the benefit of mango left, Khmer Health

មិនគួរឲ្យជឿរ! អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនលើសលុបនសស្លឹកស្វាយ | the benefit of mango left, Khmer Health ឆានែល Khmer Health សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូន សូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវិឌីអូថ្មីៗ។ If you looking for independent news, Prehistory Historian, World war and knowledges and any video( Sport, Comedy, Music, Music video, khmer all video ) in Cambodia that you can follow and get daily update, So you come to the right place and will keep you update about local and political news from various sources to give you the basic idea of what's happening in the country. Please Subscribe for more new video: https://www.youtube.com/channel/UC0AoBg4YPu_N4_rNsEhr5XQ Follow us by facebook: https://www.facebook.com/mrkamsan/ Visit our website: www.khmer24hrs.com .................................................................................. Football AFC: https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezsygYJt5HGGC6szqJUPVo2bB .................................................................................... ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងសុខភាព-Health Knowledge: https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezszXAei2WfzfHHmiLj4wy-0U __ ប្រវត្តិសាស្រ្តពីភពលោក-World history https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezszJ16vl8GWGFvRu7viYddZP __ ខ្មែរក្រហម - Khmer Rouge https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezsyfdvZXUG7KxwtrZMTORBhU ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ - Khmer History https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezsxd8i8NdkI-6BKw0irzcsSk _ នយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍-Politic and Event https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezswUiOEHnl1EvYKR6uGbNBMe Khmer News Radio: Radio Free Asia :https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezsywS48qKrMEZMk_OqQlGtw2 Radio France International: https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezszjz-lJaOVHorSOgBxxhcNH Voice of America( VOA) : https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezszhhqAw6K4k5r4Ne7tz2OW6 ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezsxd8i8NdkI-6BKw0irzcsSk Khmer All Song: Him Sivorn:https://www.youtube.com/playlist?list=PLg-v2DuRezsyya-CHZLwCqC9zCgHGRJL1 NOTE: Our graphic is originally designed by us, so please do not reuse without our permission. Sources and references: Voice of America (VOA) official Website: http://khmer.voanews.com/ Copyright © 1998-2017, RFA. Used with the permission of Radio Free Asia, 2025 M St. NW, Suite 300, Washington DC 20036. http://www.rfa.org Radio Franch International( RFI ) official website http://http://www.rfi.fr/ Thank you for your watching