នាងពួននៅក្នុងឬស្សីភ្លោះ | Magic bamboo of khmer Part. 04

នាងពួននៅក្នុងឬស្សីភ្លោះ | Magic bamboo of khmer Part. 04 សកម្មភាពកាប់យកនាងពួនឬស្សីដែលជារបស់អ្នកមីងត្រូវជាកូនសិស្សលោកតាអូរស្វាយលេខទូរស័ព្ទអ្នកមីង0318946222 If you like this video please subscribe my channel https://www.youtube.com/channel/UCMNtHCeTyIvxzi9R82WU51g ***** Contact me My facebook : https://www.facebook.com/leeakara.liza.1 My google plus: https://plus.google.com/102982848344534745625 My E-mail: leeakaraliza@gmail.com លេខទូរស័ព្ទ: ០៩៧៦៦៨២៦០៤ ***** Thank you for watching Please good luck to you and successful all your works.