ေတာ္ေတ္ာဟုတ္တဲ့ ဟဲဗီးျဖိဳး သူပညာေရး၀န္ၾကီးျဖစ္လာရင္ေတာ့မလြယ္ဘူး