នាយឧត្តមសេនីយ៍ ហ៊ីង ប៊ុនហៀង ប្រកាសថា រថក្រោះនៅទីបញ្ជាការដ្ឋាន

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ហ៊ីង ប៊ុនហៀង ប្រកាសថា រថក្រោះនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្ស ទុកការពារជូនរាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជន មិនមែនសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមនោះទេ