របៀបរៀនឆ្លាក់រូបព្រះអង្គប្រក់នាគសាងអំពីខ្លឹមចំប៉ី/How to learn carving Buddha and Nagas

របៀបរៀនឆ្លាក់រូបព្រះអង្គប្រក់នាគសាងអំពីខ្លឹមចំប៉ី/How to learn carving Buddha and Naga