ភ្ញាក់ផ្អើល! ប្រទះឃើញផ្ទះចម្លែកនៅកណ្ដាលព្រៃជ្រៅ ចូលទៅមើលព្រឺក្បាល,Khmer News Today, Mr. SC

ភ្ញាក់ផ្អើល! ប្រទះឃើញផ្ទះចម្លែកនៅកណ្ដាលព្រៃជ្រៅ ចូលទៅមើលព្រឺក្បាល,Khmer News Today, Mr. SC Thank You for watching my channel, Please help To Subscribe for watching more video, Facebook Page:https://www.facebook.com/Dara.Khmer123/ Google Plus:https://plus.google.com/u/0/105613158811608406474 Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC5Frr7rlPCGsDSluiFZhAqw