តើអ្នកណាដែលស្ថិតនៅពីក្រោយកិច្ចជំនួបដ៏ជោគជ័យ រវាងមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរ...

តើអ្នកណាដែលស្ថិតនៅពីក្រោយកិច្ចជំនួបដ៏ជោគជ័យ រវាងមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរ? (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយអ្នកនាង អ៊ឹត ចណ្ណា, Fresh News TV)