ဟဲဗီးျဖိဳး အငယ္တုန္းက ဇာတ္၀င္ခန္းတစ္ခု ေနာက္ဆံုးေျပာသြားတဲ့စကားၾကိဳက္ဆံုးပဲ