ទឹកភ្នែកភរិយា

ខ្ញុំបានសន្យាលថានឹងមានកាដូរសំរាប់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យសិទ្និនារីហេីយនេះគឺជាបទចំរៀងប្រកបដេាយអត្តន័យខ្លឹមសារក៏ដូចជារឿងពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមប្រពន្ធណាមិនឈឺបេីប្តីហ៊ានក្បត់ទាំងប្រពន្ធលួចលាក់ស្រីនៅពីក្រេាយបែបនេះ😔នេះគឺជាបទចំរៀងពេញតែម្តង បទចំរៀង ទឹកភ្នែកភរិយា ម្ចាស់សំនៀមដេីមគឺអ្នកស្រី ហុឹម សុីវន បកស្រាយឡេីងវិញ ទូច ស្រីល័ក្ខ សំរួលតន្រ្តីដេាយ ផល វន្ឃនៈ ដឹកនាំសំដែងដេាយ Seven studio