កាន់តែច្បាស់ហើយៗ! លោក សម រង្សី ថានឹងចូលស្រុកដោយ,Sorn Dara, Mua Sokhou,Khmer Talk Show,Tonle Sap News

កាន់តែច្បាស់ហើយៗ! លោក សម រង្សី ថានឹងចូលស្រុកដោយ,Sorn Dara, Mua Sokhou,Khmer Talk Show,Tonle Sap News សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានៀល Tonle Sap News មានព័ត៌មានថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ ព័ត៌មានសង្គម នយោបាយ និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ! .................................. សូមចុច Subscribe Tonle Sap News:https://goo.gl/GbtuV1 សូមអរគុណ!