SAME 480 DT plowing

Aratura a Quartesana (FE). Pagina Facebook https://www.facebook.com/SAMEAutomazione/