मात्र ३१५०० मा कर्नर सोफाहरु , सोफा पोइन्ट नेपाल इमाडोल ललितपुर । Sofa