ឯម ឡេងលី ប៉ះម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ថៃ, Em Lengly vs Jacksiam(Thai), Bayon Kun Khmer 28/12/2018

Soth Bunthy vs Pok Daeng(thai), CNC Kun Khmer Kickboxing