ចាប៉ីខ្មែរកម្រ លោកតាប្រាជ្ញ ឈួន - Chapey Khmer​ 2005, Lork Ta Prach Chhuon

ចាប៉ីខ្មែរកម្រ លោកតាប្រាជ្ញ ឈួន Chapey Khmer 2005 Lork Ta Prach Chhuon Chapey dong veng Khmer Culture Cambodian Culture Khmer Ancient Khmer Art