ជុំឬស្សី ជាវត្ថុពូកែសក្តិសិទ្ធិ រកស៊ីមានបាននឹងខ្លាងពូកែណាស