រាំវង់ជ្រើសរើសពិរោះៗ, មេម៉ាយកូនប្រាំ, មេម៉ាយកូនមួយ Romvong khmer 2019, khmer song

រាំវង់ជ្រើសរើសពិរោះៗ, មេម៉ាយកូនប្រាំ, មេម៉ាយកូនមួយ Romvong khmer 2019, khmer song. -Credit Cartoon Dancing https://www.youtube.com/watch?v=UIXIo3L1-4M Thank every body that support to my channel. សូមអរគុណដល់ពុក ម៉ែ បងប្អូន សំរាប់ការកាំទ្រ ចូលទស្សនា វីឌីអូក្នុងឆាណែន របស់ខ្ញុំបាត។