සමගියෙන් ජීවත් වන්නේ කෙසේද? | Walimada Saddhaseela Swaminwahanse 43

පූජ්‍ය වැලිමඩ සද්ධාසීල ස්වාමීන් වහන්සේ Venerable Welimada Saddhaseela Thero