ចាប៉ីដងវែង អ្កកខ្លាំងប៉ះគ្នា លោកតាប្រាជ្ញ ឈួន និងលោកតាអ៊ិន សារុន ឆ្លើយឆ្លងគ្នា

ចាប៉ីដងវែង លោកតាប្រាជ្ញ ឈួន និងលោកតាអ៊ិន សារុន ឆ្លើយឆ្លងគ្នា ចាប៉ីដងវែង អ្កកខ្លាំងប៉ះគ្នា លោកតាប្រាជ្ញ ឈួន និងលោកតាអ៊ិន សារុន ឆ្លើយឆ្លងគ្នា -សូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការចូលមកកាន់ទំព័រ សំនៀងព្រះធម៌។ សូមជួយចុកSubscribeដើម្បីទទួលបានព្រះធម៌ជាច្រើនទៀង។ -Thanks for your coming in my Channel Somneang Prahthor. Please click subscribe my Channel for getting more Dharma's videos. ................................................... -សម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូបុរាណ (ចាប៉ី​ អាយៃ យីកេ ល្ខោន...)===== https://www.youtube.com/channel/UCbMkwvagmus-OFcnLirw55g -សម្រាប់វីដេអូចំណេះដឹង ពត៌មាន វីដេអូកំសាន្ត ======= https://www.youtube.com/channel/UCrY7jKybNW6YTEUbOy9aTyQ .............................................. -ទំនាក់ទំនងតាមរយៈបណ្ដាញខាងក្រោម https://www.facebook.com/SomneangPrahthor/