ឡូយណាស់ៗ! មិនអួតទេបក្សCPPស្ថិតក្នុងបាតដៃខ្ញុំទំាងអស់, Sorn Dara,Khmer Talk Show,Tonle Sap News

ឡូយណាស់ៗ! មិនអួតទេបក្សCPPស្ថិតក្នុងបាតដៃខ្ញុំទំាងអស់, Sorn Dara,Khmer Talk Show,Tonle Sap News សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានៀល Tonle Sap News មានព័ត៌មានថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ ព័ត៌មានសង្គម នយោបាយ និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ! .................................. សូមចុច Subscribe Tonle Sap News:https://goo.gl/GbtuV1 សូមអរគុណ!