Tibeb Be Fana ከጎረቤታሞቹ ድራማ ተዋንያን ጋር ክፍል - 1

ሰላም የሕዋት እዚኣ ስደት ዛኣርእስታ ቅድሚ ህጂ ኣብ ናተይ ፌስቡክ ይዝርግሓ ኔረ ህጂ ውን ኣብ ዩቱብ ከውርዳ ስለ ዝደለኹ ኩሉ ተስፋኹምን ነቐፌታኹምን ኣይፈለየኒ። ኣብዚኣ ቻነል ክትዝርግሑ ምስ ትደልዩ matiweskesete2020@gmail.com ኢልኩም ርኸቡና