លោកជំទាវបណ្ឌិតឧកញ៉ា សៀង ចាន់ហេង ៖ ការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនា ជាពិសេសធនធានព្រះសង្ឃនាពេលបច