ចាបុីឆ្លងឆ្លើយ,ប្រពន្ធល្អច្រើនអ័ពប្ដីពាក្យអប្រិយ៍ចាញ់អាត្មាដោយព្រឺទ្ធភារម្យ ប្រាជ្ញ ឈួននិងព្រំ ផល្លា

ចាបុីឆ្លងឆ្លើយ,ប្រពន្ធល្អច្រើនអ័ពប្ដីពាក្យអប្រិយ៍ចាញ់អាត្មាដោយព្រឺទ្ធភារម្យ ប្រាជ្ញ ឈួននិងព្រំ ផល្លា #SdabDontreyKomsan អរគុណសម្រាប់ការទស្សនា សូមជួយចុចsubscribeមួយផងដើម្បីទទួលរឿងថ្មីៗបន្តទៀត សូមចុចទីនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូជាច្រើនទៀត៖https://www.youtube.com/channel/UCDPZUU3YnZXyn4_gDlMWTZg/videos| Google+:https://plus.google.com/u/0/114666925216887896230