New Eritrean history ጉዑዞ ስደት ብ, ማቲወስ ከሰተ

ሰላም የሕዋት እዚኣ ስደት ዛኣርእስታ ቅድሚ ህጂ ኣብ ናተይ ፌስቡክ ይዝርግሓ ኔረ ህጂ ውን ኣብ ዩቱብ ከውርዳ ስለ ዝደለኹ ኩሉ ተስፋኹምን ነቐፌታኹምን ኣይፈለየኒ። ኣብዚኣ ቻነል ክትዝርግሑ ምስ ትደልዩ matiweskesete2020@gmail.com ኢልኩም ርኸቡና